Schoolraad

Dit is een raad die opgericht is voor de inspraakregeling binnen de school.  Hij bestaat uit afgevaardigden van de leerkrachten, de ouders en de lokale gemeenschap.  Een afvaardiging van het schoolbestuur en de directies zijn adviserend aanwezig op deze raad.  Hij heeft inspraak in het dagelijks onderwijsgebeuren in de scholen via haar informatierecht, advies-, overleg- en instemmingsbevoegdheid.

Voorzitter: Marleen Put

Afv. personeel: Carine Swinnen & Maria Vanharen

Afv. ouders: Mieke Truyers, Annelies Rutten

Afv. lokale  gemeenschap: Annie Wuytens & Lydia Boons

Secretaris: Karen Fransen & Marleen Gijbels