Ziekte en afwezigheid

Medicatie op school

Op school mogen wij niet zomaar medicatie toedienen of medische handelingen verrichten bij kinderen.
Hiervoor hebben we schriftelijke toestemming nodig van de behandelende geneesheer. Indien we dit briefje niet hebben, mogen we geen medicatie toedienen.
(Met een duidelijke vermelding van medicatie, hoeveelheid en uren van toedienen) 

Als uw kind niet aanwezig zal zijn op school moet u dit altijd vooraf (of zo snel mogelijk) melden aan de school.


Wanneer is uw kind gewettigd afwezig?


Ziekte

Is uw kind ziek? 

Zorg dan voor een schriftelijke verantwoording als uw kind terug naar school gaat en dien dit zo snel mogelijk in.

U kan 4 keer op een schooljaar een blauwe kaart gebruiken. (Deze krijgt u na ziekte van uw kind van de leerkracht)

Er is een medisch attest van de dokter nodig als uw kind:

Wanneer is uw kind ongewettigd afwezig?


Is uw kind zonder geldige reden afwezig?

Dan zal de school dit registreren als een problematische afwezigheid. Vanaf 5 halve dagen problematische afwezigheid schakelt de school het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) in voor begeleiding. Er wordt gezocht naar de oorzaak van het spijbelen, en er wordt samen met de ouders en het kind naar een oplossing gezocht. Vb. extra begeleiding of externe hulpverlening.

Leerlingen die zonder gegronde reden niet deelnemen aan het afstandsonderwijs, kunnen ook als onwettig afwezig worden beschouwd.

Als uw kind zonder reden van school blijft, vb. om op straat rond te hangen, of als de begeleding door de school, het CLB en andere hulpverleningsdiensten geweigerd wordt, dan kan de school verdere stappen ondernemen: de politie inschakelen 'een spijbelcontract afsluiten), het ministerie van Onderwijs en Vorming verwittigen,... Als uw kind te veel spijbelt kan het recht op een schooltoelage verliezen en kan de uitbetaalde schooltoelage teruggevorderd worden.

Andere omstandigheden

Uw kind mag afwezig zijn:

Ook deze afwezigheden moet u altijd vooraf melden. Bezorg de school ook zo snel mogelijk een schriftelijke verantwoording.