Schoolraad

Dit is een raad die opgericht is voor de inspraakregeling binnen de school.  Hij bestaat uit afgevaardigden van de leerkrachten, de ouders en de lokale gemeenschap.  Een afvaardiging van het schoolbestuur en de directies zijn adviserend aanwezig op deze raad.  Hij heeft inspraak in het dagelijks onderwijsgebeuren in de scholen via haar informatierecht, advies-, overleg- en instemmingsbevoegdheid.

Voorzitter : Marleen Put
Afv. personeel : Carine Swinnen & Maria Vanharen
Afv. ouders : Mieke Truyers, Tamara Mallet
Afv. lokale  gemeenschap : Tony Stippelmans & Gaston Schils
Afv. schoolbestuur : Lizette Cardinaels & Ann Geukens
Secretaris : Marc Hulsmans (Karina De Wyngaert ad interim)  & Marleen Gijbels